KENNISPLATFORM VOOR LABORATORIA

REDACTIONEEL

EDITIE 30, SEPTEMBER 2016

Inspectorate maakt verbeterslag in complexe olie-analyses met

GC analyse- & rapportagesoftware

Het laboratorium van Inspectorate in de Antwerpse haven is het expertisecentrum op het gebied van olie- en gasanalyse voor de divisie Commodities van Bureau Veritas, waar het sinds 2010 deel van uitmaakt.
Naast het 24/7 analyseren van olie- en gasmonsters vindt er ook methodeontwikkeling en -verbetering plaats. Spil in dit proces is technical development & chromatography manager Felix Anyakudo, die met de implementatie van het softwarepakket PetroReporter veel GC werk een stuk gemakkelijker heeft gemaakt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technical development & chromatography manager Felix Anyakudo van Inspectorate maakt sinds een jaar gebruik van de door Da Vinci Laboratory Systems geleverde PetroReporter software voor de SimDist-analyse van ruwe olie.

Groene, rode en blauwe formulieren. Groene, rode en blauwe stippen op de labapparatuur. Groene, rode en blauwe markeringen op de zijkanten van de labtafels. Het zijn de subtiele uitingen van een systeem dat door een ingenieuze opsplitsing van de werkzaamheden zowel de klantgerichtheid als de efficiency in het laboratorium ten goede komt. Rood staat hierbij voor het routinewerk aan de lichtere olieproducten zoals benzines; groen voor de routinematige analyses van zwaardere producten, zoals transformatorolie en blauw voor alles wat (nog) niet in de routine kan worden ingepast, de speciale analyses en priority monsters. Het systeem is uitgedacht om het werk voor de analisten overzichtelijk te houden. Waar Inspectorate in het oude laboratorium aan de Noorderlaan in de Antwerpse haven nog zo’n tien analisten aan het werk had, zijn dat er inmiddels meer dan veertig. Die werken sinds 2013 iets verderop, in het nieuw gebouwde laboratorium aan de Romeynsweel. “In de oude, kleine organisatie waren de analisten vooral generalisten, ze konden allemaal alle analyses doen en verdeelden het werk op basis van het aanbod. In de nieuwe setting was dat niet langer mogelijk. Niet alleen is het aantal te analyseren monsters enorm toegenomen, maar ook bieden we steeds meer verschillende analyses aan. Door de indeling in de drie groepen hebben we meerdere slagen kunnen maken. Dat begint bij de logistiek, waarbij je soortgelijke monsters in dezelfde run kunt analyseren. Je kunt hierdoor apparatuur dedicated inzetten voor dezelfde soort monsters, zodat je bijvoorbeeld minder kolom- of eluenswisselingen hoeft te doen en dus sneller klaar bent met je analyses”, vertelt Felix Anyakudo. De groepsgewijze structuur heeft ook voordelen voor de analisten. “Ze kunnen zich nu meer toeleggen op bepaalde analyses en monstersoorten, zich meer specialiseren. Hierdoor kunnen ze efficiënter werken en hebben ze een beter overzicht van hun werkzaamheden, weten veel gedetailleerder wat er binnen hun takenpakket speelt, beheersen de materie beter”, aldus de technical development & chromatography manager. Het verdelen in specialisaties betaalt zich ook uit in een grotere klantgerichtheid. “In het algemeen kun je stellen dat een klant door de groene of rode groep kan worden bediend. Dat betekent voor de klant dat hij altijd te maken heeft met dezelfde contactpersonen binnen Inspectorate en dat die contactpersonen ook steeds meer expertise over de (monsters van de) klant kunnen opbouwen. Want een aardoliemonster van klant A is in de praktijk net weer iets anders dan een aardoliemonster van klant B. Als je dat op je netvlies hebt, kunt anticiperen op die verschillen tijdens de analyses, komt dat ten goede aan de kwaliteit van de analyses en uiteindelijk ook de klanttevredenheid.”

 

Groei

Felix Anyakudo werkt sinds 2004 bij Inspectorate en heeft het onafhankelijke inspectie-, bemonsteringsen testbedrijf in de afgelopen zes jaar sterk zien groeien. “In 2010 is Inspectorate overgenomen door Bureau Veritas, dat direct flink geïnvesteerd heeft in apparatuur en mensen. Dat leidde al snel tot de bouw van een nieuw laboratorium, dat we eind 2013 in gebruik hebben genomen, en waar we nog meer apparatuur konden plaatsen. Om een indicatie te geven van de groei: in het oude laboratorium aan de Noorderlaan hadden we één GC-MS en drie GC’s in gebruik; nu zijn dat er twee respectievelijk dertien!” Binnen de divisie Commodities van Bureau Veritas is de vestiging in Antwerpen de grootste op het gebied van olie- en gasanalyse, en fungeert in die hoedanigheid ook als ‘centre of expertise’. “Het gros van onze klanten is te vinden in België en dan met name in en rond de Antwerpse haven, maar als expertisecentrum krijgen we van over de hele wereld monsters opgestuurd. Ook voeren we veel analyses uit voor klanten in het Rotterdam Europoort gebied. Dat doen we in nauwe samenspraak met onze collega’s van de vestiging in Rotterdam die ook hard groeien, en wel eens groter zouden kunnen worden dan onze vestiging. Maar begrijp mij goed, daar zit geen competitie-element in. Sterker, voor sommige analyses zijn we complementair: wij kunnen dingen doen die zij niet kunnen, en andersom. Dat gaat dan vooral om analyses die hoge investeringen vergen in apparatuur en waar veelal nog niet veel monsters voor worden aangeboden. In dergelijke gevallen is het door dubbele investeringen te vermijden een stuk efficiënter om het zo aan te pakken.”

 

Nieuwe analyses

De grotere capaciteit in mensen en apparatuur heeft ook geleid tot een diverser aanbod aan analyses, dat zich nog steeds uitbreidt. Waar in het verleden de focus lag op benzine, diesel en brandstofolie, worden inmiddels ook biodiesel (plantaardige oliën), LPG, aardgas, propaan en butaan geanalyseerd. Ook worden steeds meer analyses gedaan op onzuiverheden van die commodities alsmede product karakterisering voor klanten. Denk daarbij aan de analyse van opgeloste gassen in transformatorolie. Een andere trend wordt gevormd door de analyses die wat verder afl iggen van de traditionele bulkstromen in de gas- en olie-industrie, zoals de analyse van rookgassen, van lucht en van gassen die in ziekenhuizen worden gebruikt. Vanuit zijn functie technical development & chromatography manager is Felix Anyakudo verantwoordelijk voor methode-ontwikkeling en product development. “Op basis van marktontwikkelingen en contacten met klanten kunnen onze buitendienstmedewerkers bijvoorbeeld voorstellen om te starten met de analyse van propaan. Dan check ik of we daar de capaciteiten (kennis, mensen, apparatuur) voor hebben, en of het nodig is om te investeren in apparatuur. Is dat het geval, dan doe ik daar een investeringsaanvraag voor en kunnen we na toekenning van de aanvraag aan de slag met methode-ontwikkeling. Soms kunnen we hierbij uitgaan van een ASTM-methode, in andere gevallen ontwikkelen we een in-house methode. Het kan daarbij voorkomen dat we in eerste instantie de methode voor één klant ontwikkelen. Naast het tevreden stellen van de klant doen we dit ook omdat we perspectief zien in die methode, dat we daar in de nabije toekomst ook andere klanten mee kunnen bedienen. Sowieso is het belangrijk om voorop te lopen in het ontwikkelen van methoden; je moet ze al klaar hebben liggen voordat ze veelgevraagd worden. Je kunt niet tegen de klant zeggen bij een nieuw product: wacht even totdat ik de methode heb ontwikkeld!”

 

 

 

 

 

 

 

Verschillende kleuren labformulieren en markeringen op
de labtafels en apparatuur zijn de subtiele uitingen van
een slimme opdeling van de werkzaamheden in drie
onderdelen: routinewerk aan de lichtere olieproducten,
routinematige analyses van zwaardere olieproducten
en alles wat (nog) niet in de routine kan worden ingepast.

 

Aardolie

Het werk van Felix Anyakudo houdt niet op bij het ontwikkelen van een methode. Hij is continu op zoek naar oplossingen om methoden te verbeteren.

“De uitdaging zit hem in de combinatie van snelheid met nauwkeurigheid van resultaten. De klant is gebaat bij snelle rapportage, maar dat mag niet ten koste gaan van de nauwkeurigheid. Andersom geldt hetzelfde: je kunt een superbetrouwbare methode ontwikkelen, maar als daar heel veel werk, analyse en dataverwerkingstijd bij komt kijken, dan kun je qua levertijd je doel voorbijschieten. Door onze organisatie met groene, rode en blauwe groepen af te stemmen op klanten, zijn we al in staat om snel te leveren. Maar soms kunnen we nog meer winnen door methoden te optimaliseren.” Een voorbeeld van een optimalisering is het gebruik van het softwarepakket PetroReporter, dat is ontwikkeld door Da Vinci Laboratory Solutions.

Hiermee kon Felix Anyakudo een probleem oplossen bij de analyse van aardolie, waar andere chromatografie pakketten niet mee uit de voeten kunnen. “Het verkrijgen van nauwkeurige SimDist data over het gedeelte met de lichte koolstofketens is lastig vanwege storende effecten van het oplosmiddel in de aardolie. Een gangbare oplossing hiervoor is om twee analyses uit te voeren: een DHA (‘detailed hydrocarbon analysis’volgens ASTM D 5134) voor C1 tot ongeveer C9 aan de hand van een capillaire GC kolom, en de kookpuntkolom om de rest van de koolstofketens (tot wel C120) te bepalen aan de hand van hoge-temperatuur SimDist volgens ASTM D7169. Dit gaat allemaal prima, maar dan zit je met twee afzonderlijke datasets die je wilt combineren in één gezamenlijke rapportage. Daar kwamen we met de standaard chromatografie software die bij onze GC’s wordt geleverd niet uit. Sinds een jaar hebben we nu PetroReporter in gebruik, en hiermee gaat dit automatisch! De software implementeert de DHA data van de lichte koolstofketens in de kookpuntsverdeling van de hoge-temperatuur SimDist en genereert zo een compleet en accuraat kookpunt distributie rapport, vanaf C1 tot en met C120 of verder. Het mooie hierbij is dat kalibratie ook automatisch gebeurt. Je hoeft niet één voor één alle punten in te voeren; de software geeft direct al je referentiepunt. PetroReporter maakt automatisch een kalibratielijn met één referentiepunt. Dat maakt ons werk een stuk sneller en gemakkelijker.”

Bureau Veritas en Inspectorate Sinds haar oprichting in 1828 heeft Bureau Veritas haar expertise voortdurend uitgebouwd op het gebied van conformity assessment (het voldoen aan (inter)nationale wet- en regelgeving op basis van (inter)nationale certificatie- en inspectienormen en standaarden). Aandachtsgebieden zijn kwaliteit, veiligheid, gezondheid, milieu en maatschappelijk verantwoord ondernemen (QHSE & SA - Quality, Health & Safety, Environment and Social Accountability).

Bureau Veritas richt zich met meer dan 60.000 medewerkers in 140 landen op acht globale takken van business: Marine, Industry, Inspection and In-Service Verification, Construction, Certification, Commodities, Consumer Product Services en Government Services and International Trade. Bureau Veritas heeft Inspectorate overgenomen in 2010, waardoor zij één van de wereldleiders werd in grondstoffeninspectie en analyse. Inspectorate is de kern van de Bureau Veritas Commodities Division en voorziet via een mondiaal netwerk van state-of-the-art laboratoria 24 uur per dag, 365 dagen per jaar in onafhankelijke inspectie-, bemonsterings- en analysediensten.

 

 

 

 

 

 

 

Klantspecifiek

Een voordeel voor de analisten is dat met Petro- Reporter automatisch de data van de lopende analyse zichtbaar zijn. Je hoeft dus niet te zoeken naar de juiste datafile. Ook kunnen ze met de functie ‘sample preset’ gemakkelijk de juiste instellingen voor dat specifieke monstertype selecteren. Die flexibiliteit kan ook worden gebruikt om per klant een klantspecifieke monsterrapportage te maken. “Het was voor mij een eenvoudige klus om de analisten op dit pakket te trainen; ze konden er zo mee aan de slag. Ze hebben nu alleen nog maar te maken met PetroReporter, en door auto-processing hoeven ze feitelijk alleen maar te kijken naar het chromatogram. Is dat niet helemaal correct, dan kun je met de cursor visueel aangeven wat het juiste begin- en eindpunt is. ” Waar PetroReporter tot nu toe alleen wordt gebruikt voor de SimDist van aardolie, is Felix Anyakudo ook al aan het onderzoeken om de software te gebruiken bij verschillende aardgas-analyses. Ook de analyse van biodiesel staat op zijn lijstje. Dit zou dan mogelijk zijn met een binnenkort te introduceren FAMEversie voor de analyse van vetzuren, die als plug-in aan de PetroReporter software kan worden toegevoegd. “We houden deze ontwikkelingen scherp in de gaten, omdat we er op zijn gespitst om verbeteringen die ten goede komen aan de klant zo snel mogelijk te implementeren. Dat komt de klant ten goede, en uiteindelijk ook onze eigen business!”

 

Da Vinci Laboratory Solutions

www.davinci-ls.com

 

Inspectorate

www.inspectorate.com

 

Bureau Veritas

www.bureauveritas.be

 

Het kantoorgedeelte van de nieuwe vestiging van Inspectorate is een blikvanger in het Antwerpse havengebied. De laboratoria bevinden zich in de laagbouw achter de kantoren.

Het in 2013 opgeleverde laboratorium is voorzien van meubilair en zuurkasten van Köttermann.